Onze leraren

 

Residerende Lama's


Momenteel zijn er aan onze centra twee Tibetaanse Lama’s verbonden: Lama Tashi Nyima en Lama Zeupa. Zij resideren in Yeunten Ling in Hoei. Zij verzorgen het onderricht in onze centra en zijn regelmatig voor voordrachten te gast in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en India.

Vanaf hun jeugd verbleven zij als monnik in het klooster van Kaloe Rinpochee in Sonada, dichtbij Darjeeling. Onze lama's, die zijn opgeleid door Kaloe Rinpochee, behoren tot de Kagyu-school, één van de vier scholen van het Tibetaanse boeddhisme. Omdat de school sterk op de praktijk is georiënteerd, meditatie en rituelen, wordt de linie de 'mondelinge' of 'vervolmakende' school genoemd. Haar kracht put ze uit de sterke verbinding tussen leraar en leerling. Als grote meditatiemeesters zijn ze dan ook sprekende voorbeelden.

Monastère de Kalou Rinpoché à Sonada

Na hun opleiding volbrachten onze lama’s de retraite van drie jaren, drie maanden en drie dagen.

Zij kennen elkaar al sinds hun jeugdjaren en koesteren dan ook een hechte vriendschap voor elkaar. Ze voelen zich broers en broeders, en in deze familiale geest van ongedwongenheid beheren zij samen de onderrichtingen en de begeleiding van de verschillende cursussen en rituelen. De laatste jaren leggen ze meer en meer de nadruk op de vervolmaking van de leerling: jaarlijks worden er meerdere reeksen aangeboden die de cursisten in staat stellen zich te specialiseren en te verdiepen in één enkel domein.


Lama Tashi Nyima

Lama Tashi Nyima is afkomstig uit Buthan. Op 6 – jarige leeftijd trad hij in in het klooster van Sonada van Kaloe Rinpochee waar hij Lama Karta ontmoette. Ze werden vrienden voor het leven. Tijdens een pelgrimstocht ging hij in op de oproep van Lama Karta: ‘Wij hebben in België iemand nodig om de poedja's (ceremoniële meditaties) te begeleiden.’ Zo is hij in 1992 overgekomen naar België. Intussen wordt Lama Tashi Nyima erkend als een grote meditatiemeester. De jaarlijkse zomerretraite ‘leren mediteren in drie fasen’ is zijn geesteskind en kan steeds weer rekenen op een groeiend en trouw publiek. Lama wordt alom geprezen om zijn systematisch onderricht en zijn sprekende metaforen.

Lama Tashi Nyima

Lama Zeupa

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van de Belgische familie. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikhim aan de grens met Tibet en ook hij kreeg zijn opleiding in het klooster van Sonada. Na zijn driejarige retraite bezocht hij verschillende dharmacentra in het westen. Hij besloot zich in Yeunten Ling te vestigen. In Hoei vond hij de magie van een bepaalde sfeer. ‘Ik had de sterke indruk dat het werk van de dharma en de personen die eraan meewerkten buiten het gewone vielen’.

Lama Karta heeft hem gevraagd te blijven, en hij heeft niet geaarzeld. Lama Karta heeft verklaard onze lama's te hebben gekozen omdat zij gekwalificeerd waren en een zeer open ingesteldheid bezaten. Ze vielen op door hun geduld, grote wijsheid, discretie en discipline.

Lama Zeupa geeft intussen al twee decennia onderricht in onze centra. Lama Zeupa weet zich uitstekend in te leven in de manier van denken van de Westerlingen en neemt zijn leerlingen middels sluitende redeneringen telkens weer mee in een boeiende denkoefening. Zijn leringen worden gekenmerkt door een grote originaliteit en een krachtige impact voor wat het resultaat betreft. Lama Zeupa is ook yogaleraar en onderzoekt op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest in de krijgskunsten, Tai Chi, Qi Gong, yoga en meditatie.

Lama Zeupa

Tempa Rugbay

Tempa Rubgay is de monnik – kunstenaar die zorg draagt voor de talrijke artistieke aspecten van onze instituten. In 1990 vervoegde hij de Belgische familie en staat voortdurend paraat om onze centra te verfraaien met zijn schilder – en beeldhouwkunst. Zijn niet aflatende creativiteit is een bron van inspiratie voor zijn vele leerling - helpers. De versieringen van de tempels en de stoepa’s zijn getrouw aan de Tibetaanse traditie en hebben we volledig aan Tempa en zijn passie te danken. ‘Met Temba krijgt het leven pas kleur!’ zei Lama Karta. ‘Dit is de vierde man van onze mandala.’

‘Ik weet dat als ik vertrek, de zaken niet zullen stilvallen. Zoals ook Lama Ogyen wist dat de voortzetting verzekerd was omdat hij mij had gekozen, heb ik mijn drie broeders gekozen om op een dag te kunnen vertrekken zonder enige droefheid’, aldus lama Karta.
Tempa Rugbay

Onze betreurde Lama's


Venerabele Lama Ogyen

Venerabele Lama Ogyen

Onze eerste leraar de Venerabele Lama Ogyen is nauw verbonden met de opmars van het Tibetaans Boeddhisme in België. Hij werd geboren in Kham in Oost – Tibet in 1933 waar hij op 7 jarige leeftijd intrad in het Tsatsa – klooster. Toen China Tibet binnenviel vluchtte hij met zijn familie naar India. Daar werd hij opgeleid door Kaloe Rinpoche die hem na zijn driejarige retraite als geestelijke leraar naar België zond om het Boeddhisme te onderichten op vraag van de Westerlingen en met de zegen van ZH. de Dalai Lama. Hij was de eerste leraar van de Kagyu school in ons land. Mededogen, bescheidenheid en vastberadenheid kenmerkten zijn spiritueel leiderschap. Met deze kwaliteiten bouwde hij het instituut in Schoten verder uit en stichtte hij Yeunten Ling in Hoei. Gedurende meer dan 20 jaar (?) leidde hij deze centra tot hij door ziekte werd getroffen en de spirituele leiding overdroeg aan Lama Karta. Lama Ogyen stierf in 1990.

Lama Karta

Lama Karta

Lama Karta werd geboren nadat zijn ouders gevlucht waren uit Tibet. Zijn grootvader was een groot beoefenaar, vandaar dat hij door zijn vrome ouders werd grootgebracht in de schoot van het Sonada Klooster dichtbij Darjeeling in India. Aan de voet van de Himalaya kreeg hij een strenge kloosteropleiding en daarnaast volgde hij de gewone studies aan de Tibetan Central School te Kurseong. Zijn schooltijd was verdeeld over twee werelden: Vroeg in de ochtend trok hij zijn monnikskleren aan voor zijn monastieke training in het klooster, om daarna snel het schooluniform aan te trekken en naar de Engelstalige school te rennen voor een westerse opleiding.

Toen hij dertien was, werd hij sterk getroffen door de dood van zijn vader. ‘In twee dagen tijd heeft mijn vader ons verlaten. Dit staat in mijn geheugen gegrift, want ik heb toen ten volle beseft hoezeer de vergankelijkheid het leven doordringt. Deze ervaring heeft me het belang doen inzien om aan dit bestaan ten volle zijn waarde te geven.’

Toen Lama 17 jaar was, vroeg Kaloe Rinpochee hem, in overleg met zijn moeder en leraren, wat hij met zijn leven wenste te doen. Lama antwoordde dat hij arts wilde worden om het lijden van de levende wezens te verlichten. Hij kreeg echter het volgende advies: ‘De wereld zit vol specialisten in alle mogelijke wetenschappen! Deze wereld heeft echter behoefte aan goede specialisten in de dharma.’

Dit advies heeft Lama opgevolgd en daarop ondernam hij de lange retraite van drie jaar en drie maanden. ‘Vanaf de eerste dag werd ik onderworpen aan lange meditatiesessies in stilte. De uren kropen zo langzaam voorbij dat ik vreesde niet in de retraite te kunnen blijven! 

Maar langzamerhand kwam er zo’n sterke waardering in me op, dat ik op het einde van de drie jaar gevraagd heb om te mogen herbeginnen.’ Deze keer , Lama Karta was toen 23, kreeg hij het advies om naar het Westen te gaan en daar de dharma te onderrichten. Het was Klaoe Rinpochee opgevallen dat Lama Karta erin slaagde om op een open manier om te gaan met mensen van totaal divers pluimage, vandaar deze zending naar het westen. Daarop vertrok hij voor vijf jaar naar Montchardon in Frankrijk en in 1987 heeft Venerabele Kaloe Rinpochee hem gevraagd naar België te komen.Toen Lama Ogyen in 1990 overleed, zette Lama Karta de spirituele leiding van het centrum verder. Gedurende vele jaren is Lama Karta de drijfveer van onze mandala geweest.

Onze Venerabele Lama Karta was een opmerkelijk man met een groot charisma. Hij liet een ongelooflijke impact na op al degenen die de kans kregen om met hem een woord te wisselen. De naam ‘Karta’ is een samentrekking van Karma Tashi, wat ‘heilzame actie’ betekent. Zijn drukke levensjaren getuigen hiervan. Lama leefde meerdere levens in één. Naast het geven van onderricht in heel Europa, begaf Lama zich op elk uur van de dag of nacht naar zieken en stervenden, of bezocht gevangenen. Voor heel veel personen heeft hij het lijden draaglijk gemaakt. Stervenden hebben, dank zij zijn aanwezigheid, een vredevol einde beleefd. Intussen vond hij ook nog de tijd om een heel aantal boeken over het Boeddhisme te schrijven.

Lama werd de grote voortrekker van het nieuwe tempelproject en onder zijn supervisie kreeg de tempel langzaam vorm.

Daarnaast beschikte Lama Karta over een uitzonderlijke stem die zelfs door Mick Jagger werd opgemerkt. De twee werden erg close en Lama werd als eregast ontboden bij elk concert van de Stones in Vorst. Wie goed rondkijkt in de tempel treft er een cadeau van Mick Jagger aan.

Lama Karta nam verschillende CD’s op waaronder ‘Tibetan Chants, Buddhist meditation’ . Hij concerteerde regelmatig in de Brusselse miniemenkerk en de prachtige nieuwe tempel in Hoei.

Het jaar 2013 was voor onze instituten één van de moeilijkste en uitdagende jaren ooit. Na een slepende ziekte hebben we onze geliefde Lama Karta verloren op zaterdag 23 februari 2013 om 10 uur in de ochtend. Lama Karta was een voorbeeld van wijsheid en verdraagzaamheid gedurende het gehele ziekteproces, dat hij met aandacht en bedachtzaamheid heeft geobserveerd, waartegen hij heeft gevochten, maar dat hem uiteindelijk alsnog heeft meegevoerd.

De excessieve pijnen tijdens de laatste vijf maanden van zijn leven hebben zijn geduld en goedheid nooit aangetast. Zijn geest bleef helder tot het aller- laatste einde.

Hij verbleef in diepe meditatie bij zijn laatste uitademing.

Lama’s laatste wens was dat we ons in dezelfde harmonie zouden blijven inzetten voor het welzijn van alle levende wezens. Sinds hij vertrokken is, zijn er veel dingen veranderd: veel mensen zijn zich betrokken gaan voelen bij onze mandala en hebben op een vrijwillige basis hun verantwoordelijkheid genomen.

Gastleraren

Lama Ngawang

Lama Ngawang was net als Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima een leerling in het klooster van Kaloe Rinpochee in Sonada nabij Darjeeling, alwaar ook hij de driejarige retraite volbracht. Lama heeft zich nadien gedurende zes jaar verder gespecialiseerd in Rumtek. Nu woont hij in Frankrijk. Als reizende lama doet hij het hele jaar door verschillende Kagyu – centra aan in heel Europa om te onderrichten. Lama Ngawang staat bekend om zijn eindeloos geduld. Zijn specialisatie is de exegese van de rituele teksten, de asana’s en de mudra’s.

Lama Ngawang

Lama Tcheudroub

Lama Tcheudroeb is geboren nabij de berg Kailash in Tibet, in een familie van yogi’s. Deze berg wordt zowel door Boeddhisten als Hindoes beschouwd als de heiligste berg van de Himalaya. Eén Kora rondom deze berg zou voldoende zijn om alle negatieve daden van een heel leven te zuiveren. Lama Tcheudroeb volgde een klassieke kloosteropleiding in een klooster in India waarna hij de driejarige retraite volbracht in Rumtek. Vervolgens heeft hij zich gespecialiseerd in de Kalachakra Tantra tijdens een twee jaar durende vervolgretraite. Lama verblijft voornamelijk in Duitsland. Zijn kennis van de rituelen, zijn unieke pedagogische methoden en zijn eigen verwezenlijkingen in de Dharma praktijk worden alom gewaardeerd.

Lama Tcheudroub

Lama Seunam

Lama Seunam geeft al 25 jaar lang boeddhistische onderrichtingen in Frankrijk. Hij is erg vertrouwd met de westerlingen en drukt zich vlot uit in het Frans. Net zoals onze eigen Lama’s, werd hij door zijn geestelijke leraar, de Venerabele Kaloe Rinpochee, naar Frankrijk gezonden na zijn retraite van drie jaar en drie maanden. Lama Seunam weet de essentie van Boeddha’s leer gevat te formuleren. Zijn lessen zijn heel herkenbaar en toegankelijk voor Westerlingen. Zijn onderricht van hart tot hart leidt tot een snel en onmiddellijk begrip van het wezen van het onderricht.

Lama Tcheudroub

Vénérable Lama Sherab Gyaltsen Rinpoché 


Zijne Venerabele Lama Sherab Gyaltsen Rinpochee kwam ter wereld in het jaar 1950, in het onooglijke dorpje  Manang in Nepal. 
Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Norbu Tsering mee. Zijn geboorteplaats situeert zich in het noorden van Nepal, vanwaar men een  adembenemend zicht heeft op de toppen van de Himalaya. In deze streek bevindt zich ook de grot waar de grote yogi Milarepa gedurende verschillende jaren heeft gemediteerd en er een wrede jager tot inkeer en mededogen bracht middels zijn kostbaar onderricht.
Lama Sherab Gyaltsen Rinpochee heeft zijn hele leven gewijd aan de praktijk van de Boeddha van het mededogen, Tchenrezig, in het Tibetaans de Boeddha van de liefdevolle blik genoemd.  Ontelbare levende wezens zijn door de kracht van de recitatie van de mantra van Tchenrezig, Om Mani Peme Hoeng, door Rinpoche op het pad van de verlichting gebracht. Omwille van de almaar vermenigvuldigende kracht van zijn recitaties kreeg Sherab Gyaltsen Rinpoche de eretitel Maniwa. Om deze titel te verdienen moet men de mani-mantra 100 miljard keer hebben gereciteerd.

Durant son enfance, quelques signes précurseurs se sont manifestés sur le chemin particulier que Norbu Tsering allait suivre. Jamais, il n’a fait de mal à aucun être vivant.  A l’âge de trois ans, la connaissance acquise durant ses vies précédentes lui permit de lire et d’écrire sans difficulté.
Peu de temps après, son père décéda.  Cet évènement lui fit comprendre que tout ce qui vit est soumis à l’impermanence.   La prise de conscience que chaque être vivant est prisonnier du cycle incessant des naissances et des morts remplit Norub Tsering d’un dégoût tel qu’il tourna le dos à la vie qu’il menait.   Il prit donc la décision solennelle de consacrer sa vie à l’étude et à la pratique du Dharma.  Tout d'abord, il se rendit à Katmandou pour ensuite entrer dans le  monastère de Rumtek, le siège principal de feu Sa Sainteté le 16ème Karmapa.
Lors de la prise de vœux de novice et après avoir coupé une mèche de cheveux, sa Sainteté le Karmapa lui donna le nom de Karma Sherab Gyatsen.  Durant ses années de noviciat, il reçut plusieurs fois les trois préceptes issus du Bouddhisme Mahayana : purifier les actions non-vertueuses, accumuler les actions vertueuses et purifier l’esprit. 
Il traversa également avec succès l’épreuve de la mémoire et réussit à retenir une quantité considérable de textes comme le rituel de Mahakala, les tantras et les prières rituelles issues de la tradition Kagyu.  Après son ordination, Sherab Gyaltzen fut désigné rapidement comme maître de cérémonie, maîtrisant les instruments de musique rituels ainsi que l’art de la fabrication de la Torma.


Een vlotte beheersing van het Tibetaanse schrift en de grammatica maakte het mogelijk om zich de kwintessens van de Boeddhistische filosofie eigen te maken zoals de Bodhicharyavatara van Shantideva.
Louter door de teksten te beluisteren en te contempleren verwierf Karma Sherab een helder inzicht in de betekenis ervan.  Kwaliteiten als bescheidenheid en een kalme geest hielpen hem daarbij. Sherab Gyaltsen ontving verschillende diepzinnige Tantra initiaties en transmissies van vele hoog gerealiseerde meesters, zoals de 16de Karmapa en Bokar Rinpoche. Deze transmissies, zoals de 6 yoga’s van Naropa,  richten zich op het rijpen en het verruimen van de geest.   Om de overdracht te realiseren ging Sherab Gyaltsen Rinpoche in driejarige retraite. De retraite voedde in hem de vurige wens om volledig aan de alledaagse wereld te verzaken en een teruggetrokken leven te leiden in retraite.  Maar het verzoek van de Manang gemeenschap in Kathmandu en de instructie van de 16de Karmapa indachtig zag hij zich genoodzaakt om van zijn verlangen af te zien  om over zijn spirituele wederwaardigheden te onderrichten.  Hij bracht zeven volle jaren door in Pokhara waar hij het oude Manang klooster renoveerde en waar opnieuw vele monniken werden gewijd.

Nadien keerde hij terug naar Kathmandu om een leidende rol te spelen in het klooster van de Manang gemeenschap in Swayambhu.
In dit klooster houdt Karma Sherab Rinpoche sinds 28 jaar een jaarlijks gebedsfestival waarbij er betracht wordt om één biljoen mani-mantra’s te reciteren. Dit vindt plaats tijdens de eerste maand van de Tibetaanse kalender, die gezien wordt als bijzonder gunstig voor de verdiensten die voortvloeien uit religieuze praktijken. Deze grote Mani poedja wordt telkens bijgewoond door duizenden beoefenaars..

Karma Sherab Rinpoche leidt een onberispelijk leven.  Elke menselijke tekortkoming is hem vreemd. Zijn liefde en toewijding zijn onverdeeld en onvoorwaardelijk, ongeacht de status, de gezindte of de levenswijze van de mensen die hij op zijn pad ontmoet.
Hij is de belichaming zelf van één van de levenswijsheden die hij graag meegeeft tijdens zijn retraites: ‘Wie zonder verwachtingen leeft vind het geluk".